Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van  Holding N.V. en de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen,  Pipo Intermediaire Diensten Holding N.V.,   Pipo Consumer Finance Services Nederland B.V. (verder: Pipo).

De op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of advies of financiële dienst. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pipo. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik.

De informatie op de website van Pipo wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. De door Pipo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief. Pipo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pipo kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Pipo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Pipo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Deze website kan links naar derden bevatten, Pipo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van websites van deze derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info[at]internetkrediet.nl.